Hysbysiad Preifatrwydd Partneriaeth ymgyrraedd YN ehangach De-orllewin Cymru

美partneriaeth ymgyrraedd ehangach的正orllewin库姆CAELňEI ariannu甘raglen ymgyrraeddňehangach cyllido Cyngor addysg Uwch库姆,A'N partneriaid YW prifysgol abertawe,Prifysgol库姆和drindod DEWI桑特和brifysgol agored盈nghymru,Coleg碣Coleg爵士Gwyr abertawe,GRWP Coleg卡斯特利NEDD塔尔伯特港,Coleg Benfro爵士,gyrfa库姆,awdurdodau lleol交流ysgolionňNE-orllewin库姆。

Prifysgol Abertawe yw'r伙伴arweiniol交流mae'n gyfrifol上午gasglu到phrosesu personol数据,甘gynnwys数据魔ddiffinnir sensitif数据。 ÑLMIS hynny,prifysgol abertawe YW rheolwr和数据交流mae'n ymroddedig我ddiogelu hawliau cyfranogwyr A N联利支助deddf diogelu data'r deyrnas unedig 1998(DPA)a'r rheoliad diogelu数据cyffredinol(GDPR)newydd。梅甘brifysgol abertawe swyddog diogelu数据,以gallwch gysylltu a'r swyddog AR dataprotection@swansea.ac.uk

Mae’r holl ddata a gesglir trwy fentrau ymgyrraedd YN ehangach yn cael ei brosesu a’i storio’n unol â Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.

PA法特赫Øwybodaeth rydym ni'n EI chasglu?


nginx

 • ENW
 • manylion cyswllt
 • dyddiad GENI
 • rhywedd
 • 鳕鱼后cartref
 • ethnigrwydd
 • cenedligrwydd
 • anabledd
 • Cymhwystra i dderbyn prydau ysgol am ddim neu Lwfans Cynnal Addysg
 • A yw’r myfyriwr yn byw mewn gofal, neu a fu mewn gofal yn y gorffennol?
 • Ffotograffau a ffilmiau – Yn ystod digwyddiadau gallwn dynnu ffotograffau a chreu ffilmiau y byddwn ni’n eu defnyddio at ddibenion marchnata, er enghraifft ar ein gwefan neu yn ein llythyr newyddion. 

Lle bo modd, rydym ni hefyd yn casglu’r darnau canlynol o wybodaeth:

 • 一个aeth rhiant / rhieni'r myfyriwr i'r brifysgol?
 • galwedigaeth rhiant / rhieni'r myfyriwr
 • 一个yw'r myfyriwr YN gofalu上午aelod o'r teulu NEU ddibynnydd?
 • manylion cyswllt
 • cyflawniad addysgol blaenorol

贝丝yw'r航行gyfreithiol AR gyfer prosesu'r数据?

mae'r gwaith ydym R N我EI gyflawni hyrwyddo ymgysylltiad ehangach到chyfranogiad mewn addysg贝拉赫ňCAEL EI呃巴德wneud和cyhoedd。湄Angen sicrhau BOD我也不R R ydym阿里安ÑEI盖尔甘asiantaethau cyllid和llywodraethÑCAEL瓦里奥EIÑbriodol交流炔effaith CAEL gadarnhaol。呃mwyn EIN MESUR effaith交流arwain gweithgareddau,美Angen我NI gasglu data'r cyfranogwyr。

Mae Partneriaeth ymgyrraedd YN ehangach De Orllewin Cymru yn prosesu data personol gan ei fod yn angenrheidiol i gyflawni tasg er budd y cyhoedd yn ogystal ag ar gyfer ei gweithrediadau swyddogol.

和帆AR gyfer gyfreithiol prosesu数据Categori arbennig sy'n CAEL AR EI gasglu和ffurflen yw'r cyfle cyfartal EI BOD帆儿巴德sylweddol i'r cyhoedd a'i BOD YN angenrheidiol在ddibenion ystadegol cyfle我fonitro cyfartal联利支助N A' [R ddeddf gydraddoldeb。 prosesu湄HYN炔angenrheidiol gyfer分析纯AR adnabod到chadw Golwg bresenoldeb neu的neu的absenoldeb cyfle driniaeth gyfartal rhwng grwpiau或bobl mewn benodol perthynas A'R Categori Honno gyda'r点头或hyrwyddo gynnal neu的cydraddoldeb o'r Fath的。

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data categori arbennig sy’n cael ei gasglu ar gyfer gweithgareddau y tu allan i oriau arferol neu weithgareddau preswyl yw cael caniatâd pendant.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebu marchnata yw Caniatâd.

Pam rydym ni’n casglu data unigol a sut rydym ni’n ei ddefnyddio

Rydym ni’n casglu data ynghylch unigolion am y pedwar prif reswm canlynol.

 1. 在ddibenion monitro,sy'n golygu MODD BOD i或gyflawni'r gofynion或跑adroddiadau allanol gorfodol我rheoliadol gyrff MEGIS Cyngor cyllido addysg Uwch库姆(HEFCW),ogystal N Iârhoi darlun CLIR或o'r gweithgareddau rydym ni'n欧盟cynnig a'r bobl rydym ni'n gweithio格达NHW i'n Helpu我sicrhau EIN BOD ni'n cyrraedd和RHAI到Allai ELWA fwyaf或weithgareddau allgymorth。
 2. 502 Bad Gateway
 3. I’n helpu i ganfod pobl sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch, ac i sicrhau bod pobl o’r grwpiau hyn yn cael mynediad blaenoriaeth i’n gweithgareddau. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, ewch i www.hefcw.ac.uk/policy_areas/widening_access/reaching_wider_initiative.aspx
 4. I sicrhau iechyd a diogelwch yr holl gyfranogwyr yn ein rhaglenni a chynorthwyo gydag anghenion bugeiliol a lles, e.e. sicrhau ein bod yn ymwybodol o gyflyrau meddygol.

 SUT美data'n CAEL EI brosesu

PA铁道部HIR bydd艾希gwybodaeth YN CAEL EI chadw?

rydymñdeall和dylid Cadw cofnodion gwybodaeth AR gyfer defnydd cyfreithlon AC上午DDIM hirach呐hynny。 bydd gwybodaeth sydd AR bapurňEI CAEL Storio ddiogel交流YN YN EI CAEL dinistrio或fewn blwyddyn OL AR和digwyddiad。 bydd cofnodion electronig CAELÑ欧盟Cadw Ar和Ar-LEIN gronfa DDATA '结果',上午gyfnod或水合在ddegawd AR醇和digwyddiad。和dyddiad adolygu blynyddol YW 31 AWST。

diogelu艾希gwybodaeth

美gofyn deddfwriaeth diogelu EIN BOD YN了的数据yn艾希gwybodaeth YN Cadw ddiogel。湄HYN炔golygu和bydd GVHD cyfrinacheddÑEI CAEL barchu,交流和byddwn ni'n cymryd POB凸轮priodol我CATAL mynediad我a'i wybodaeth datgelu希伯来awdurdod。 OND暗淡或工作人员aelodau sydd Angen CAEL mynediad gwybodaeth我rannau perthnasol o'ch neu'r cyfan ohoni Fydd AG awdurdod我wneud hynny。 řbydd wybodaeth amdanoch智gedwir electronig炔炔EI CAEL diogelu甘gyfrinair到chyfyngiadau diogelwch eraill,TRAÑEU ffeiliau bydd Papur CAEL Storio mewn Mannau diogel格达mynediad到reolir。

502 Bad Gateway

贝丝YW艾希hawliau?

湄gennych智hawl我gyrchu GVHD gwybodaeth bersonol,我wrthwynebu'r ffaith BOD GVHD gwybodaeth bersonol CAELÑEI phrosesu,AC I gywiro,Dileu,cyfyngu到throsglwyddo gwybodaeth bersonol GVHD。 OS bydd unrhyw gennych bryderon ynghylch defnyddio和在dibenion HYN数据,neu的OS hoffech智盖尔o'r复制数据rydym炔EI GADW amdanoch志,dylech gyflwyno CAIS炔ysgrifenedig我swyddog diogelu data'r brifysgol:

太太BEV巴克利

swyddog cydymffurfiaethÿbrifysgol(FOI / DP)
swyddfa'r是-ganghellor
prifysgol abertawe
单公园
abertawe
SA2 8页

E-博斯特: dataprotection@swansea.ac.uk 

rhagorØgwestiynau?

Os oes gennych chi ragor o gwestiynau ynghylch sut rydym ni’n prosesu data monitro unigol, mae croeso i chi gysylltu â Martyn Sullivan, Cydlynydd Data a Chyfathrebu ymgyrraedd YN ehangach, ar martyn.sullivan@swansea.ac.uk NEU 01792 602 126。

SUT美gwneud cwyn

Os ydych chi’n anfodlon ar sut mae eich gwybodaeth bersonol wedi cael ei phrosesu, gallwch gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol, yn y lle cyntaf, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Os byddwch chi’n dal yn anfodlon, mae gennych chi hawl i wneud cais uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:-

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth / Information Commissioner’s Office,
威克里夫的房子,
水通道,
威尔姆斯洛,
柴郡,
SK9 5AF

www.ico.org.uk

 

adolygwyd一个diweddarwyd:hydref 2018